Ordenanza municipal para  prevención dos incendios e ordenar as plantacións de árbores forestais e frutais

carballos2.jpg (36241 bytes)      Rogueira-5.jpg (39307 bytes)      carballos1.jpg (36257 bytes)

Ordenanza reguladora das limitacións para realizar plantacións de árbores forestais e frutais, e traballos de explotación forestal, con respecto a conservación do uso dos terreos colindantes e a prevención contra incendios forestais no Concello de Monforte de Lemos.

 

Artigo 1º.- Fundamento

     De conformidade co establecido no artigo 591 do Código Civil, no Decreto 2661/1967 de 19 de outubro polo que se aproban as ordenanzas ás que teñen que someterse as plantacións forestais en canto á distancia que deben respetar coas fincas colindantes, na Lei 7/1985 de 2 de abril Reguladora das Bases de Réxime Local ( artigos 25, 28 e 49, na Lei 81/1968 de 5 de decembro sobre incendios forestais (artigos 21 e 25). Esta ordenanza pretende poñer certas limitacións á hora de realizar traballos de plantacións de árboles forestais ou frutais e traballos de explotación forestal, co propósito de preservar os usos agropecuarios dos propietarios colindantes, protexer contra o risco de incendios forestais e protexer tamén contra os desperfectos que poden causar os traballos de explotación forestal. 

Artigo 2º.- Distancias nas plantacións de árbores con respecto ós colindantes, según o uso que lle dean. 

A. Con respecto ós cultivos agrícolas, hortícolas, frutícolas e pastícolas. 

-       Nas especies do xénero Eucaliptus  (diferentes tipos de eucaliptos), a distancia mínima será de 50 metros.   

-       Nas especies de coníferas (diferentes tipos de piñeiro, abetos e similares), a distancia mínima será de 8 metros e a dos viñedos 10 metros. 

-       Nas especies de frondosas con porte forestal (carballos, castiñeiros, cerdeiras, chopos, etc.), a distancia mínima será de 8 metros e a dos viñedos de 10 metros. 

-       Nas especies de frondosas de porte froiteiro ( castiñeiros, cerdeiras, mazairas, concheiros, etc.), a distancia mínima será de 4 metros. 

            B.  Con respecto a cultivos forestais e matogueiras. 

-       Nas especies do xénero Eucaliptus (diferentes tipos de eucaliptos), a distancia mínima será de 25 metros. 

-       Nas especies de coníferas (diferentes tipos de piñeiro, abetos e similares), a distancia mínima será de 3 metros. 

-       Nas especies de frondosas con porte forestal (carballos, castiñeiros, cerdeiras, chopos, etc.), a distancia mínima será de 4 metros. 

-       Nas especies de frondosas con porte froiteiro (castiñeiros, cerdeiras, mazairas, concheiros, etc.), a distancia mínima será de 4 metros.

recreativa.jpg (39080 bytes)      carballos4.jpg (33690 bytes)     carballos3.jpg (28889 bytes)

C.  Con respecto a núcleos rurais e urbanos, vivendas illadas e outras edificacións con actividade ou susceptibles de tela.

-       Nas especies de xénero Eucaliptus ( diferentes tipos de eucalipto), a distancia  mínima será de 100 metros. 

-       Nas especies de coníferas (diferentes tipos de piñeiros, abetos e similares), a distancia mínima será de 100 metros. 

-       Nas especies de frondosas con porte forestal (carballo, castiñeiros, cerdeiras, etc.), a distancia mínima será de 25 metros. 

-       Nas especies de frondosas de porte frutal (castiñeiros, cerdeiras, mazairas, concheiros, etc.), a distancia mínima será de 6 metros. 

D. Con respecto a fontes naturais e manantiais de auga de uso público. 

-       Nas especies de xénero Eucaliptus (diferentes tipos de eucalipto), a distancia mínima será de 100 metros. 

-       Nas especies de coníferas (diferentes tipos de piñeiros, abetos e similares), a distancia mínima será de 15 metros. 

-       Nas especies de xénero Pópulus (diferentes tipos de chopos), a distancia mínima será de 15 metros. 

-       Nas especies de frondosas con porte forestal ( carballos, castiñeiros, cerdeiras, etc) a distancia mínima será de 10 metros. 

-       Nas especies de frondosas con porte froiteiro ( castiñeiros, cerdeiras, mazairas, concheiros, etc.), a distancia mínima será de 10 metros. 

E.  Con respecto a cursos de auga (ríos e regatos). 

-       Para tódalas especies, a distancia mínima será a que estableza a Confederación Hidrográfica. 

F.  Con respecto ás conduccións da auga (tuberías). 

-       Para tódalas especies, a distancia mínima será de 4 metros a cada lado da conducción. 

G.Con respecto ás liñas eléctricas. 

-       Para tódalas especies, a distancia mínima será a que, según o tipo de liña, se teña establecido dentro da normativa da compañía eléctrica, titular da mesma (soe ser de 8 metros para baixa e media tensión e de 15 metros para alta tensión). 

H. Con respecto a vías públicas municipais. 

-       Para tódalas especies, a distancia mínima de plantación será de 4  metros contados dende a arista exterior da vía pública, entendéndose que a arista exterior é o borde exterior da cuneta do camiño ou estrada destinados á circulación de vehículos en xeral.  

-       As distancias mínimas previstas neste artigo poderán reducirse, previo informe favorable do Concello e a solicitude do interesado, nas plantacións ou repoblacións cando éstas non sexan susceptibles de ocasionar dano ou perxuizo a algún colindante. A tal efecto o interesado deberá presentar unha declaración de conformidade firmada por tódolos propietarios dos predios colindantes. 

-       Esta ordenanza non será aplicable para as árbores illadas de un ou varias árbores que non constitúan unha masa arbórea e sempre que as árbores sexan nobres. 

                   Artigo 3º.- Normas sobre colindancia 

 -   A efectos desta ordenanza, non se considerará rota a colindancia entre as plantacións e as fincas próximas, aínda que existan entre elas vías públicas, cursos de auga (ríos, regatos, etc.) ou similares, debendo ser respetadas as distancias sinaladas en cada un dos casos do artigo 2º.   

Peares.jpg (29822 bytes)                                        Covas.jpg (24340 bytes)

Artigo 4º.- Limpeza de fincas próximas a vivendas. 

-    Os propietarios de fincas ubicadas a menos de 50 metros de vivendas e outras ou do límite de algún núcleo rural ou urbano ou demáis edificacións estarán obrigados á súa limpeza, de tal forma que non supoñan un perigo en caso de incendio forestal servindo de barreira contra a propagación do lume cara as mencionadas edificacións. 

-    No caso de que os propietarios non realizasen estas labouras de limpeza, podería o Concello executar subsidiariamente estas labouras de limpeza, cargándolle os gastos ó propietario. 

-       Voo e invasión do arborizado.  En calquera plantación que dea orixe a que o seu arborado sobrevoe ou irrompa coas raíces tanto en cultivos agrícolas ou praderías, como en camiños públicos, canal de auga, vías e núcleos urbanos, así como respecto a calquera tipo de edificación, os propietarios deberán adoptar as medidas que impidan tales ocupacións, tanto do solo como do subsolo e do espacio aéreo, incluídos árbores illados. 

-   Cando se trate de invasión de árbores nas vías públicas os seus propietarios estarán obrigados á poda correspondente, deixando libre unha altura mínima de 5 metros tomados dende o nivel do solo. 

Artigo 5º.- Normas para a execución de traballos de explotación forestal 

-   Nos aproveitamentos forestais (cortas,  claras, etc.) e operacións selvícolas (podas, clareos, et.) que produzan residuos capaces de producir risco de incendio, deberanse trata-los residuos (leñas, cortezas, etc.) de xeito que desapareza o risco. No caso dos montes xestionados pola Administración forestal, eles tomarán as medidas axeitadas para elimina-lo risco. 

-      Unha vez terminado os traballos de explotación, as vías públicas e fincas colindantes deberán quedar en perfecto estado, limpos de residuos e sen ningún tipo de desperfecto (firme das vías e elementos constructivos, muros de fincas, etc.) 

-      Co fin de garanti-la conservación da rede viaria municipal e evita-lo risco de accidentes, será preciso solicitar autorización para o transporte e depósito de madeira, procedente dos traballos de explotación, polas vías públicas de titularidade municipal. Na solicitude especificarase a situación da finca de onde se vai extraer a madeira, lugares onde se vai almacenar, vías públicas por onde se vai transportar, características dos vehículos que se empregarán, así como os días previstos para realizar o transporte, adxuntando fotocopia do permiso de tala da Administración Forestal cando éste sexa preciso. A autorización municipal será obrigatoria e gratuita, sen embargo o titular da empresa madereira deberá ingresar na Tesourería Municipal unha fianza, valorada por un técnico municipal para cubrir, en caso preciso, os danos orixinados na rede viaria, que será devolta, de non haber danos ó rematar os traballos. Tamén o mesmo técnico valorará, antes de realiza-lo aproveitamento, si se autoriza o emplazamento das zonas de almacenamento e percorrido dos vehículos, prohibindo de antemán o apilado de madeira en cunetas e a invasión da vía. 

-      Se fose preciso por incumprimento do establecido, e sen perxuizo da adopción doutras medidas oportunas e o exercicio das accións legais correspondentes, procederase á execución subsidiaria da  reparación de danos, segundo o establecido na lexislación de procedemento administrativo.

Artigo 6º.- Cumprimento da Ordenanza e Réxime  Sancionador.  

      Sen perxuizo de ordenar ó infractor que repoña o terreo ó seu estado primitivo, cando incumpra as obrigas establecidas no artigo 2º da presente Ordenanza, o Concello, previa tramitación do correspondente expediente, poderá sancionar cada infracción con multas coercitivas que oscilarán entre os 150 e 3.000 euros, atendendo á gravidade de cada infracción, ata que as plantacións sexan retiradas e cumpran o establecido nesta ordenanza. En todo caso, se fora preciso, o Concello procederá á execución subsidiaria, pasándolle os gastos ocasionados ó infractor, sen perxuizo de poñe-los feitos en coñecemento da autoridade xudicial e o Ministerio Fiscal. 

rio.jpg (38934 bytes)        rio1.jpg (39353 bytes)       rio2.jpg (33515 bytes)

Disposicións Adicionais. 

- Primeira.- As distancias de seguridade con respecto ás edificacións que se contemplan nesta ordenanza non serán de aplicación nas edificacións radicadas nos viveiros forestais. 

- Segunda.- As distancias das plantacións de árbores ás vías públicas que non sexan de titularidade municipal rexiranse polos mínimos establecidos nesta ordenanza, polo que estableza a lexislación de carácter xeral e o organismo titular da vía en cuestión. 

                  Disposicións transitorias 

- Primeira.- Mentres non se aprobe definitivamente a delimitación dos núcleos rurais e urbanos do municipio, as distancias referidas ós límites tomaranse dende a liña perimetral que una as edificacións extremas do núcleo. En canto ás vivendas illadas e outras edificacións as distancias tomaranse dende os muros exteriores do cercado da finca, se os ten, ou da propia vivenda ou edificación, se carece de cercado. 

- Segunda.- As plantacións existentes no momento da entrada en vigor da presente ordenanza disporán dun prazo para adaptarse á mesma dun ano para aquelas que supoñan un risco de incendio forestal para as vivendas e outras edificacións, e de 15 anos para as outras. 

Disposición Final 

A  presente ordenanza que consta de 6 artigos, dúas disposicións  adicionais, dúas disposicións transitorias e unha disposición final, entrará en vigor unha vez aprobada polo Concello e publicado o seu texto completo no Boletín Oficial da Provincia (BOP) de Lugo, e transcorrido o prazo previsto no artigo 70.2 en relación co 65.2 da Lei  7/85, de 2 de abril Reguladora das Bases de Réximen Local, permanecendo en vigor mentres a Corporación Municipal non acorde a súa modificación ou derogación expresa.

 

 

VOLVER