monforte de lemos

Ordenanza xeral de protección

do medio ambiental no termo municipal de Monforte de Lemos

 

 

 

     

 

 

Naturaleza
Jardín botánico
Rutas por la naturaleza
Ruta de senderismo
Monforte y Entorno
Monforte en la historia

 

Proyectos y actividades
Proyecto Comenius
Actividades A Pinguela
Riaca

 

Fotos

Vuestras fotos

Foto impacto

 

Enlaces
Prensa, radio y televisión
Enlaces / links
Medio Ambiente

Foro Jrcasan

 

Servicios
Trenes , autobuses y avión
E l tiempo
Prepara tu ruta
Cartelera de cine
Mapas del Mundo
Traductor (textos y webs)


 

 

 

 

 

Esta ordenanza entra en vigor neste mes de Febreiro de 2005

 

Citamos nesta páxina algúns dos artigos desta Ordenanza municipal, si o desexades podedes consultar a Ordenanza Municipal completa picando neste enlace

 

Artigo 6.

1. Prohíbese botar á vía pública todo tipo de residuos como cabichas, pelas, papeis, bolsas ou calquera outro desperdicio similar. Quen transite polas rúas, prazas, xardíns e outros espacios libres públicos e queira desprenderse de residuos de pequena entidade, como os anteriormente mencionados, utilizará as papeleiras instaladas para tal fin.
 

Artículo 30.

Con carácter xeral, para a boa conservación e mantemento das diferentes especies vexetais das zonas verdes, non se permitirán os seguintes actos:

a) Toda manipulación realizada sobre as árbores e plantas.
b) Camiñar polas zonas axardinadas acoutadas.
c) Pisa-lo céspede de caracter ornamental, introducirse no mesmo e utilizalo para xogar, repousar ou deitarse sobre el.
d) Cortar flores, polas ou especies vexetais.
e) Talar, apear ou podar árbores situados en espacios públicos sen a autorización municipal expresa.
f) Aclarar, arrincar ou partir árbores, pelar ou arrinca-las súas cortizas, cravar puntas, atar os mesmos escaleiras, ferramentas, soportes de andamiaxe, ciclomotores, bicicletas, carteis ou calquera outro elemento nin gabear ou subir ós mesmos.
g) Depositar, aínda de forma transitoria, materiais de obra sobre as árbores, ou verter nelas calquera clase de productos tóxicos.
h) Botar en zonas axardinadas lixo, residuos, cascotes, pedras, papeis, plásticos, graxas ou productos cáusticos ou fermentables ou calquera outro calquera outro elemento que poida dana-las plantacións.
i) Prender lume, calquera que sexa o motivo en lugares que non estean expresamente autorizados e non teñan instalacións axeitadas para facelo.
 

Artigo 45.

1. As persoas que conduzan cans deberán impedir que estes realicen as súas dexeccións nas vías e espacios públicos. O Concello poderá habilitar zonas específicas para o efecto.

2. No caso de que as dexeccións queden depositadas en calquera lugar público, dentro do núcleo urbano e fóra dos lugares habilitados para tal fin, se os houbera, a persoa que conduza ó animal estará obrigada á recollida e limpeza das dexeccións que, debidamente empaquetadas, serán depositadas en papeleiras ou contedores de lixo.

3. Do incumprimento do establecido neste artigo serán responsables as persoas que conduzan ós animais, sexan ou non propietarios dos mesmos, e subsidiariamente os propietarios dos mesmos.
 

Artigo 62.

1. O depósito dos residuos sólidos urbanos farase obrigatoriamente de xeito selectivo nas rúas onde existan os contedores específicos que se sinalan a continuación, nunha distancia máxima de 200 metros do domicilio dos posuidores. Dito depósito farase obrigatoriamente do seguinte modo:

- Contedor verde: Materia orgánica e residuos que non poidan ser reciclados.
- Contedor amarelo: Envases e residuos de envases lixeiros (envases plásticos, latas e envases de tipo brik).
- Contedor Iglú Verde: Só vidro.
- Contedor azul: Só papel e cartón.
- Contedor de pilas: Só pilas usadas.

2. Deberán depositarse no Punto Limpo, nos contedores correspondentes, os seguintes tipos específicos de residuos:

a) Fluorescentes.
b) Vernices, pinturas e residuos de pinturas.
c) Aceites pesados procedentes de coches, tractores e vehículos de motor en xeral.
d) Aceites domésticos.
e) Baterías.
f) Aparatos metálicos (neveiras, lavadoras, cociñas, electrodomésticos en xeral, somieres e similares).
g) Obxectos de madeira e outros obxectos (sofás, camas, armarios, colchóns e outros similares).
h) Outros residuos sólidos urbanos que non sexan susceptibles de ser reciclados e se sinalen pola Alcaldía ou pola Concellería competente.

3. Ademais de poder depositarse no Punto Limpo, os servicios municipais recollerán os residuos sólidos urbanos especiais descritos nas letras f) e g) do punto anterior coa periocidade e nas datas que se sinalen pola Alcaldía, tras solicitude dos interesados.

 

Artigo 63.

2. Nun e noutro suposto o lixo e desperdicios depositaranse en bolsas pechadas e non poderán ser deixadas nos contedores ou na vía pública, antes das 19:00 horas.

3. Prohíbese depositar o lixo nas datas que o Concello indique como inhábiles do Servicio, o que se comunicará coa antelación precisa.
 

Artigo 77.

As persoas que necesiten desprenderse de animais mortos enterraranos en lugar apropiado debendo indicar ós operarios municipais a causa da morte, co fin de que se adopten as medidas sanitarias pertinentes na súa eliminación; antes de enterralos, deberán obter o permiso Municipal ou sanitario correspondente. Se coincide día inhábil a comunicación á Autoridade competente, poderá solicita-lo permiso o seguinte día hábil.
 

Artigo 94.

1. Queda prohibido repartir ou lanzar carteis, folletos ou follas soltas, luxando os espacios públicos e a colocación de publicidade en lugares non autorizados.

3. Os folletos publicitarios depositaranse nas caixas do correo ou lugares designados por cada comunidade, nunca por debaixo das portas ou de forma que se poidan esparexer pola vía pública.
 

Artigo 104.

Sen prexuízo de que determinados feitos dun lugar a responsabilidade penal ou de que a lexislación sectorial estatal ou autonómica fixe outra tipificación;

1. Considéranse Infraccións Leves:

a) A falta de limpeza das rúas particulares ou outros espacios libres do mesmo carácter.
b) A falta de limpeza nos solares, sen prexuízo do establecido na lexislación urbanística.
c) Botar desperdicios á vía pública así como realizar as operacións prohibidas no Artigo 7, agás cambia-lo aceite e outros líquidos ós vehículos, que terá a consideración de grave.
d) O incumprimento das disposicións en materia de limpeza, nos supostos do Artigo 9.
e) Non manter en constante estado de limpeza as diferentes partes dos inmobles que sexan visibles desde a vía pública, sen prexuízo do establecido na lexislación urbanística.
f) Expoñer alimentos ou outros productos comerciais na vía pública ou vehículos, agás postos autorizados para o mercado ou venda ambulante.
g) Deixar na vía pública residuos procedentes da limpeza de escaparates, portas ou toldos de establecementos comerciais.
h) Raspar, luxar ou arrincar carteis ou anuncios colocados nos lugares autorizados ou colocalos en lugares non autorizados, neste caso aplicarase a falta por cartel.
i) En relación cos recipientes herméticos e baldes (contedores) normalizados: a falta de coidado cos mesmos, colocalos na vía pública ou retiralos fóra do tempo establecido, utilizar outros distintos ós autorizados, quitar lixos que os desborden, etc.
j) Deposita-lo lixo e os desperdicios sen bolsa nos contedores ou na vía pública.
k) Deposita-lo lixo fóra do horario autorizado.
l) Utilizar os contedores de recollida selectiva para depositar residuos domiciliarios distintos dos específicos para cada contedor.
m) Non circular cos cans suxeitos con cadea, correa ou cordón e colar con chapa identificativa e sanitaria.
n) Non circular con cans provistos de bozo cando a súa natureza perigosa e as súas características o fagan necesario ou cando fose ordenado pola autoridade municipal.
o) Non proceder á limpeza das deposicións dos cans en lugares públicos por parte da persoa que o conduza ou, en defecto desta, polo seu dono, así coma, non impedir que os cans fagan as súas deposicións en lugares destinados ó tránsito de viandantes.
p) Introducir ou manter cans en establecementos ou lugares públicos incumprindo as prescricións a que se refiren os Artigos 45 e 46.
q) Dar comida ós animais na vía pública nos termos expresados no Artigo 46.
r) Non manter en adecuado estado de funcionamento por neglixencia a totalidade das medidas correctoras contra a contaminación impostas a unha determinada actividade, ou a realización casual de contaminación por non ter adoptado as medidas correspondentes, sempre que sexa a primeira vez que o infractor incorra nesta conducta.
s) Deixar os residuos ou as bolsas de lixo fóra dos contedores sempre que non se atopen saturados.
t) Deixa-las caixas de cartón fóra dos contedores azuis ou soterrados sen pregar ou introducilas do mesmo xeito, sempre que nos contedores haxa capacidade suficiente.
u) Usar bicicletas nas zonas non permitidas de parques e zonas verdes.
v) Tirar a auga dos baldes de limpeza na vía pública.
w) Realizar pintadas, graffitis, etc. en mobiliario urbano, bambáns (xogos infantís) ou en lugares non destinados para tal fin.
x) Deixar publicidade (panfletos, etc.) nos limpaparabrisas de vehículos estacionados na vía pública ou tirala nos portais ou das caixas do correo á rúa ou calquera outra repartida fóra do autorizado na presente ordenanza.
y) A deficiencia na limpeza de zonas verdes que den a unha vía pública, así coma, deteriora-los elementos vexetais, atacar ou inquietar os animais existentes nas zonas verdes ou abandonar nas mesmas especies animais de calquera tipo.
z) Practicar xogos e deportes en sitios e de forma desaxeitada, usando inadecuadamente o mobiliario urbano.

2. Consideraranse Infraccións Graves:

a) A reincidencia en tres infraccións leves.
b) Cambiar o aceite e outros líquidos ós vehículos na vía e espacios libres públicos.
c) Realizar actos de propaganda mediante reparto, lanzamento de carteis, folletos, follas soltas, etc., que luxen os espacios públicos.
d) Omitir as operacións de limpeza despois da carga ou descarga de vehículos ou incumpri-las obrigas do Artigo 10.
e) Incumpri-las normas relativas á retirada de cascallos procedentes de obras e limpeza nas vías públicas que sinalan os Artigos 11 e 12.
f) Colocar carteis en lugares non permitidos e realizar inscricións ou pintadas en lugares non autorizados segundo os Artigos 93 e 94.
g) Usar indebidamente ou danar os recipientes herméticos subministrados polo Concello así como causar deterioración nas papeleiras.
h) Abandonar mobles ou obxectos na vía ou espacios públicos.
i) Abandonar cadáveres de animais ou a súa inhumación en terreos de dominio público.
j) Abandonar vehículos nas vías públicas.
k) Levar cans ou outros animais a lugares sinalados nos Artigos 45 e 46.
l) A omisión por parte dos propietarios dos terreos e edificacións das obrigas sinaladas no artigo 87 desta Ordenanza, sen prexuízo do establecido na lexislación urbanística.
m) A instalación e uso de aparellos de reproducción de música no exterior dos establecementos.
n) A reiteración e habitualidade na producción de contaminación por po, fumes, líquidos ou outros elementos sen adoptar as medidas correctoras ou por insuficiencia das mesmas sen ter procedido á tramitación do expediente de ampliación de actividade regulada nesta Ordenanza.
o) Descoido na vixilancia de cans gardiáns que poidan ocasionar perigo de agresión ás persoas e danos nas cousas ou perturbación da tranquilidade cidadá.
p) Non facilitar o dono dun can que trabase a unha persoa os datos que lle requira a persoa agredida ou as autoridades competentes.
q) Non advertir en lugar visible da existencia de cans.
r) Non cumprir coas prescricións de carácter sanitario que determina o Artigo 52.2 e 52.4.
s) Deixar soltos en espacios exteriores animais daniños ou feroces.
t) Abandonar animais mortos.
u) Inflixir danos graves ou cometer actos de crueldade ou malos tratos contra animais.
v) Non retira-los contedores de obras no prazo establecido.
w) A implantación de zonas verdes contravindo o disposto nos artigos 16, 17 e 23.
x) Usar vehículos a motor en zonas non autorizadas de parques e zonas verdes excepto minusvalidos.
 

3. Consideraranse Infraccións moi graves:

a) Reincidencia en dúas faltas graves.
b) Dedicarse á recollida, transporte ou aproveitamento de residuos sen a debida autorización.
c) Non proporcionar ó Concello os datos relativos á natureza dos residuos ou facilitar información falsa sobre os mesmos.
d) Vertido de lixos e residuos sólidos en lugares non autorizados.
e) Queimar lixos.
f) Depositar residuos clínicos.
g) Exercicio dunha actividade nun local que non dispoña de licencia municipal de apertura, sen prexuízo do establecido na lexislación urbanística.
h) O exercicio dunha actividade nun establecemento cando a súa licencia se atope retirada provisional ou definitivamente ou caducada, sen prexuízo do establecido na lexislación urbanística.
A obstrucción da saída de urxencia ou a falta de funcionamento das portas antipánico
i) A rotura total ou parcial de árbores ou arrincar plantas de parques, xardíns ou xardineiras públicas.
j) Que a acción ou omisión infractora afecte a plantacións que estivesen catalogadas como de interese público.
k) Que o estado dos elementos vexetais supoña un perigo de propagación de pragas ou enfermidades ou entrañe grave risco para as persoas.
l) A celebración de festas, actos públicos ou competicións deportivas sen autorización municipal.

Artigo 105.

Fíxase o seguinte cadro de sancións:

a) FALTAS LEVES: Apercibimento e multas de 20 euros a 100 euros.
b) FALTAS GRAVES: Multas de 100 euros a 500 euros e/ou peche temporal da actividade.
c) FALTAS MOI GRAVES: Multas de 500 euros a 6.000 euros e/ou peche temporal da actividade ou peche definitivo.

Artigo 106.
Para determina-la contía da sanción atenderase ás circunstancias concorrentes nos feitos que a motivaron, tales como natureza da infracción, grao de ntencionalidade e reincidencia así como aqueles factores que poidan considerarse como atenuantes ou agravantes.

Artigo 107.

A prescrición das faltas producirase:
-INFRACCIÓNS LEVES: 6 meses.
-INFRACCIÓNS GRAVES: 2 anos.
-INFRACCIÓNS MOI GRAVES: 5 anos.

Disposición final:
Esta ordenanza entrará en vigor unha vez aprobada polo Pleno da Corporación segundo o procedemento previsto e fose publicado o seu contido na forma e coas condicións que establece o punto 2º do artigo 70 da Lei 7/1985, de 2 de abril, Reguladora das Bases de Réxime Local.

 

Jose Ramon Casanova Otero
  

_____

gifVOLVER